Algemene huurvoorwaarden Partybike

Toepasselijkheid

1. Deze algemene huurvoorwaarden zijn van toepassing op alle verhuurovereenkomsten van Partybike inzake de verhuur van (plezier)fiets(en) zoals vastgelegd in de huurovereenkomst met de huurder.
2. De in deze algemene huurvoorwaarden opgenomen begrippen worden als volgt gedefinieerd:
a. verhuurder: Partybike en/of haar vertegenwoordigers;
b. huurder: degene die namens zichzelf of een groep, vereniging, bedrijf of organisatie optreedt als contactpersoon van verhuurder. Wanneer een contactpersoon handelt uit naam van een bedrijf of organisatie, dient deze contactpersoon tekeningsbevoegd te zijn of te beschikken over een machtiging;
c. fiets(en): de (plezier)fiets(en) zoals aangegeven in de huurovereenkomst, alsmede alle toebehoren waaronder, maar niet uitsluitend, de op de plezierfiets aanwezige muziekinstallatie;
d. bestuurder(s): degenen die als bestuurder worden vermeld bij de huurovereenkomst en hun handtekening hebben gezet onder de huurovereenkomst.

Reservering

3. Vanaf het moment dat de door huurder gemaakte reservering voor de huur van een of meerdere fiets(en), schriftelijk door verhuurder wordt bevestigd, is de reservering tot stand gekomen. Vanaf dat moment is huurder de huurprijs verschuldigd.

Huurprijs

4. De huurder wordt geacht de door verhuurder gehanteerde verhuurtarieven te kennen en daarmee akkoord te gaan. Huurder dient de huurprijs alsmede alle andere ter zake de huurovereenkomst verschuldigde bedragen (waaronder de borgsom), door bijschrijving op het aan huurder bekend gemaakte rekeningnummer van verhuurder, volledig en ten minste drie dagen vóór aanvang van de huurperiode te voldoen, tenzij daarover expliciet andersluidende afspraken zijn gemaakt.
5. Bij niet tijdige betaling zal verhuurder niet gehouden zijn tot levering van de fiets(en), terwijl daarmee de verplichting van huurder tot betaling van de huurprijs niet komt te vervallen.
6. Indien betaling, behoudens expliciet gemaakte andersluidende afspraken, niet ten minste drie dagen vóór aanvang van de huurperiode door huurder wordt voldaan, wordt de huurprijs verhoogd met de wettelijke rente.

Borgsom

7. Vóór aanvang van de huurperiode, dient via bijschrijving op het aan huurder bekend gemaakte rekeningnummer van verhuurder, een borgsom van € 150, – aan verhuurder te worden betaald.
8. De borgsom, wordt na afloop van de huurperiode door verhuurder aan huurder terugbetaald op het door huurder opgegeven rekeningnummer, indien niet is gebleken van schade aan de fiets(en).
9. In geval van schade aan de fiets(en) is verhuurder ten alle tijde gerechtigd de borg te verrekenen met het bedrag aan schade. Indien blijkt dat verrekening van de borgsom onvoldoende is voor volledige vergoeding van de schade, heeft verhuurder tevens het recht om in plaats van inhouding van de borg, volledige schadevergoeding te vorderen of naast inhouding van de borg aanvullende schadevergoeding te vorderen.

Annulering

10. Indien huurder bij verhuurder een reservering heeft geplaatst en deze wenst te annuleren, kan dat tot uiterlijk één maand voor de afgesproken huurdatum. Indien de huurprijs al is betaald, zal deze worden terugbetaald.
11. Annulering binnen één maand voor de genoemde huurdatum, is niet mogelijk. De gehele huurprijs alsmede alle andere ter zake de huurovereenkomst verschuldigde bedragen, blijven in dat geval verschuldigd.

Huurperiode

12. De huurperiode is gelegen tussen de in de huurovereenkomst genoemde tijdstippen van aanvang en inlevering van de fiets(en). Indien de fiets(en) later wordt teruggebracht dan het overeengekomen tijdstip van inlevering, wordt voor elk half uur € [bedrag] in rekening gebracht.
13. De huurperiode kan slechts worden verlengd na uitdrukkelijke toestemming van de verhuurder, tegen een (pro rata) prijs zoals deze voortvloeit uit de op dat moment geldende huurtarieven.
14. Indien de fiets(en) word(t)(en) teruggebracht vóór het einde van de overeengekomen huurperiode, eindigt de huurovereenkomst op het moment van terugbrengen, zonder dat recht bestaat op vermindering van huurprijs.
Plaats, tijdstip en wijze van aflevering en inlevering
15. De fiets(en) zal/zullen op de tussen huurder en verhuurder overeengekomen locatie worden afgeleverd, en dienen uiterlijk op het moment van afloop van de overeengekomen huurperiode op dezelfde locatie te worden ingeleverd. De kosten van het transport van de fiets(en) komen voor rekening van de huurder.
16. Het is mogelijk de fiets(en) op een andere dan de afleverlocatie in te leveren, mits huurder hierover vooraf uitdrukkelijk toestemming van verhuurder heeft verkregen. Aan deze faciliteit zijn extra kosten verbonden, welke voor rekening van huurder komen.
17. Huurder is verplicht de gehuurde fiets(en) te reinigen vóór het moment van inlevering. Indien naar het oordeel van de verhuurder de fiets(en) niet of niet in voldoende mate gereinigd is (zijn), kan verhuurder de kosten voor reiniging van de fiets(en) op huurder verhalen.

Legitimatie

18. Huurder dient ten minste 18 jaar of ouder te zijn en is verplicht zich te legitimeren bij verhuurder vóór aanvang van de huurperiode.
Gebruik
19. Huurder wordt geacht de fiets(en) in goede staat te hebben ontvangen. Verhuurder wordt geacht de fiets(en) in goede staat te hebben afgeleverd.
20. Huurder is gehouden de fiets in de staat terug te bezorgen bij verhuurder, zoals hij deze van verhuurder heeft ontvangen. Dit houdt onder meer in dat huurder verplicht is eventuele door of namens hem aangebrachte veranderingen en toevoegingen aan de fiets ongedaan te maken.
21. Huurder zal als een goed huisvader voor de fiets(en) zorgen.
22. De fiets(en) mag/mogen uitsluitend worden gebruikt overeenkomstig de normale bestemming en door de in de huurovereenkomst genoemde bestuurders. De fiets(en) mag/mogen in elk geval niet gebruikt worden op onverharde paden en/of wegen.
23. Het is huurder zonder toestemming van verhuurder, niet toegestaan de gehuurde fiets(en) aan derden in onderhuur of gebruik af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

Aansprakelijkheid

24. Huurder is aansprakelijk voor alle schade ten gevolge van verlies en/of diefstal van de fiets(en) en/of toebehoren alsmede voor alle overige ontstane of toegebrachte schade aan de fiets(en) en/of, al dan niet door schuld van huurder ontstaan en ongeacht of er sprake is van overmacht. Huurder zal hieruit voortvloeiende kosten van herstel alsmede de kosten van vervanging, waaronder die van beschadigde onderdelen, uiterlijk binnen veertien dagen nadat hij daartoe schriftelijk door verhuurder op de hoogte is gebracht, aan de verhuurder voldoen.
25. Bij diefstal is huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van de fiets(en).
Wettelijke aansprakelijkheid
26. Het gebruik van de fiets(en) komt geheel voor rekening en risico van huurder. Huurder is aansprakelijk voor alle schade ontstaan door handelen van zichzelf of de bestuurders en de daaruit voortvloeiende gevolgschade en vrijwaart verhuurder ter zake.
27. De bestuurders zijn verkeersdeelnemer en dienen zich te houden aan de geldende wet- en (verkeers)regelgeving, waaronder, maar niet uitsluitend de Wegenverkeerswet.
28. De fiets(en) is/zijn niet verzekerd tegen schade. Huurder dient zich te laten verzekeren tegen alle risico’s voor het gebruik van de fiets(en). Verhuurder wijst iedere aansprakelijkheid ter zake af.

Meldingsplicht

29. In geval van: een ongeval, diefstal of verlies van, of schade aan de fiets(en) is huurder verplicht hiervan direct melding te doen aan de verhuurder. Tevens zal huurder in geval van diefstal of verlies of in geval van door een derde toegebrachte schade terstond aangifte doen bij de politie van de gemeente waarin de diefstal, het verlies of de schade zich heeft voorgedaan en een kopie van de aangifte direct aan verhuurder doen toekomen.

Verwerking persoonsgegevens

30. De persoonsgegevens van huurder die worden vermeld op het contract worden door verhuurder verwerkt met inachtneming van de Wet bescherming persoonsgegevens. Aan de hand van deze verwerking kan verhuurder de overeenkomst uitvoeren, optimale service verlenen en huurder tijdig voorzien van productinformatie en aanbiedingen alsmede voldoen aan de wettelijke verplichtingen.
Rechtskeuze en slot
31. Op deze algemene huurvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing, waarbij huurder en verhuurder overeenkomen eventuele geschillen voor te leggen aan de bevoegde Nederlandse rechter binnen het arrondissement Oost-Brabant.
32. Huurder is door kennisneming op de hoogte van deze algemene huurvoorwaarden. Huurder is verantwoordelijk voor het op de hoogte brengen van de bestuurders van de algemene huurvoorwaarden.

0
  0
  Uw winkelmand
  Uw winkelmand is leegTerug naar shop
   Calculate Shipping
   × Hoe kan ik je helpen? Available on SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday